Säännöt

  AMC Ry:n Säännöt (23.9.2017) PDF-tiedostona (19,4 KiB, 1 043 hits)


AMC RY:N SÄÄNNÖT Helsinki 23.9.2017

1 § Yhdistyksen nimi on AMC ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toimialueena on koko Suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on toimia arthrogrypoosia sairastavien ja heidän läheistensä yhdyssiteenä, valvoa heidän etujaan ja työskennellä arthrogrypoosin aiheuttamien vammojen ja haittavaikutusten tutkimuksen, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen edistämiseksi. Yhdistys toimii Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– tukee arthrogrypoosia sairastavien järjestäytymistä ja keskinäistä yhteydenpitoa
– harjoittaa valistus-, tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa
– tukee tutkimus- ja koulutustoimintaa
– tarjoaa ja mahdollistaa arthrogrypoosia sairastaville henkilöille ja heidän läheisilleen vertaistukea.

4§ Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä, tarvittaessa asianmukaisella luvalla.

5§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen sen toimialueella asuva artrogrypoosia sairastava henkilö tai hänen läheisensä, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusten toteuttamista ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla vaikuttanut yhdistyksen toimintaan. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Kunnia- ja kannattajajäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin.

6§ Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous päättää. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

7§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän on muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen kahden vuoden ajan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä ja pyrkimyksiä tai haittaa vakavasti yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

8§ Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään vuosittain tammi- huhtikuun aikana. Yhdistyksen jäsen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii. Vuosikokous ja mahdolliset ylimääräiset kokoukset voidaan järjestää internetin välityksellä.

9§ Yhdistyksen kokouskutsut voidaan lähettää jäsenistölle postitse tai sähköpostiviestillä sekä internetsivuilla julkaistavan ilmoituksen kautta vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

10§ Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit on vaadittaessa toimitettava suljetuilla lipuilla.

11 § Vuosikokouksessa, jonka avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) vahvistetaan kokouksen työjärjestys
4) käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
5) käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
6) hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
7) määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruudet
8) hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavalle vuodelle
9) valitaan hallituksen puheenjohtaja
10) valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
11) valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
12) käsitellään muut mahdolliset asiat

12§ Hallitukseen kuuluvat kahdeksi vuodeksi valitut vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä, sekä puheenjohtaja. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Vähintään puolella hallituksen jäsenistä on oltava arthrogrypoosi. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, ensimmäisen vuoden kuluttua arvan perusteella, myöhemmin kukin vuorollaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt voivat olla myös hallitukseen kuulumattomia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä on paikalla. Hallituksen kokouksissa päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Hallitus on myös kutsuttava koolle, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti nimeltä mainittua asiaa varten vaatii.

13§ Hallituksen tehtäviin kuuluu:
– johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti
– valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua kokoukset koolle
– hyväksyä jäsenet yhdistykseen ja pitää jäsenluetteloa
– asettaa tarpeelliset toimikunnat
– huolehtia varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta
– huolehtia siitä, että yhdistyksessä pidetään sellaista kirjanpitoa kuin laki ja hyvä tapa vaatii
– ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä työehdot

14§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai henkilö jolla on hallituksen erikseen siihen antama oikeus.

15§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen tai rahastonhoitajan on toimitettava tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat tilintarkastajalle siten, että kaikki tarvittavat asiakirjat ehtivät mennä viranomaistahoille lain tai viranomaistahojen määräämään aikarajaan mennessä.

16§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että asiasta on mainittu kokouskutsussa ja sääntöjen muutosta tarkoittava ehdotus saa hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistön annetuista äänistä.

17§ Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ja purkamiseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi yhdistyksen viimeinen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään arthrogrypoosia sairastavien henkilöiden hyväksi.

18§ Asioissa, joista ei ole määräystä näissä säännöissä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

19§ Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin.